ЛУЛКА според мотиви од народното творештво

режија

  • Андреј Цветановски

играат

сценографија

  • Владо Ѓорески - Рафик

костими

  • Ана Кркулевска

избор на музика

  • Оливер Јосифовски

За претставата

Народната мудрост, низ вековите на овој наш македонски простор била собирана преку усните раскажувања, прераскажувања, преданија, пораки и на тој начин тестаментално зачувана за сите времиња.

Оваа претстава е обид да се пронајде тој архетип во нашево време. Овие народни преданија се обидуваме и сакаме да ги погледнеме од еден малку поинаков начин. Затоа што тие се основа на нашиот бит, традиција, суштествување, и поради тоа сакаме да ги метаморфозираме во едно помодерно време. Всушност, сакаме да ги разбереме да ги разбереме преку една денешна визура.